You can, doesn't mean you should. (c) Acheron /Dark Hunters by Sherrilyn Kenyon